PREINSCRIPCIÓ 2023/2024. Informació pràctica per fer el tràmit telemàtic del 6 al 20 de març

El Departament d’Educació ha informat sobre les dates i el procediment per fer la preinscripció escolar. Per tal de fer una mica més entenedor tot el procediment, hem preparat un seguit de preguntes/respostes que esperem que aportin una mica de llum a les famílies que han de preinscriure els seus fills per al curs 2023/2024.

La preinscripció únicament es podrà fer de forma telemática a la pàgina web de la generalitat https://preinscripcio.gencat.cat/. En aquesta web hi trobareu tota la información necessària, tot i així si quedés algún dubte poden contactar amb secretaria al correu [email protected] o al 977754606.

Quan seran les preinscripcions?

 • Educació infantil de segon cicle i educació primària:
  • Presentació de sol·licituds: del 6 al 20 de març
  • Matrícula: del 20 al 28 de juny
 • Educació secundària obligatòria:
  • Presentació de sol·licituds: del 8 al 20 de març
  • Matrícula: del 20 al 28 de juny
 • Pel que fa al Batxillerat, les dates de preinscripció són lliures a la nostra escola

Qui ha de fer la preinscipció?

Les preinscripcions les han de fer totes aquelles famílies que tinguin fills o filles que:

 • Començaran P3 (nascuts l’any 2020).
 • Iniciaran 1r d’ESO en un altre centre.
 •  Necessiten canviar de centre.
 • Són nous a Catalunya i volen accedir per primera vegada a qualsevol nivell.

Com s’ha de fer la preinscripció telemàtica?

El tràmit s’haurà de fer únicament en línia a través del portal preinscripcio.gencat.cat.

2. Presentació de sol·licituds

2.1.La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic disponible al web del Departament d’Educació, en el termini de presentació de sol·licitud establert en l’apartat 3 d’aquest annex.

Per poder utilitzar la sol·licitud electrònica, el tutor/a legal s’ha d’identificar mitjançant un certificat digital, com ara el DNIe o el sistema alternatiu d’identificació IdCAT Mòbil.

Les persones que no puguin utilitzar la sol·licitud electrònica esmentada, poden utilitzar el formulari en suport informàtic disponible al web del Departament d’Educació. En aquest cas, cal adjuntar al formulari el document identificatiu escanejat o fotografiat de la persona que presenta la sol·licitud per acreditar la seva identitat.

El tràmit de presentació de la sol·licitud s’acaba, en ambdós casos, amb l’enviament del formulari on s’adjunta la documentació acreditativa necessària i no s’ha de presentar cap còpia al centre. Es pot acreditar la presentació de la sol·licitud amb el resguard corresponent, on consta la data i número de registre d’entrada, que es rep a l’adreça electrònica indicada a la sol·licitud.

2.2 Una vegada enviada la sol·licitud, en qualsevol dels dos formats, i durant el termini de presentació de sol·licituds, es poden modificar les dades relatives als criteris de prioritat al·legats, així com els ensenyaments i centres sol·licitats, si cal. En aquest cas, les dades que es validen són les de la darrera modificació. Igualment, durant el període de presentació de documentació es pot adjuntar la documentació acreditativa que es consideri.

En tot cas, per a la preinscripció a aquests ensenyaments, no s’accepten les sol·licituds que es presentin únicament en paper.

2.3. Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne/a. S’hi poden indicar diverses peticions d’admissió en centres diferents, ordenades per ordre de preferència. La presentació de més d’una sol·licitud comporta duplicitat i la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Els alumnes que cursen simultàniament els ensenyaments professionals de música o dansa poden demanar altres centres on cursar els ensenyaments d’ESO diferents als centres amb simultaneïtat d’estudis. En aquest cas no es considerarà duplicitat de sol·licituds.

Quina documentació és necessària?

La documentació que calgui presentar s’ha d’adjuntar, escanejada o fotografiada, en la sol·licitud de preinscripció que serà accessible mitjançant un enllaç al web del Departament, durant el termini de presentació de documentació.

4.1 Documentació identificativa.

4.1.1 Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari electrònic i s’ha indicat el número identificador de RALC de l’alumne/a, no cal adjuntar cap documentació identificativa.

Si l’alumne/a no té número identificador de RALC, perquè no ha estat escolaritzat a Catalunya des del curs 2015-2016, cal adjuntar el llibre de família o altres documents relatius a la filiació o si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

També cal adjuntar el document d’identitat de l’alumne/a i/o dels progenitors o tutors, si s’han identificat amb el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea. Si s’han identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

4.1.2 Si s’ha presentat la sol·licitud mitjançant el formulari en suport informàtic, cal adjuntar-hi la documentació següent:

– El DNI, el NIE, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea de la persona sol·licitant (progenitors o tutor/a o guardador/a de fet), als efectes de la validació de la identitat.

– Si l’alumne té document d’identitat, el passaport o el document d’identitat d’un país membre de la Unió Europea, si s’ha identificat amb aquest document. Si s’ha identificat amb el DNI o el NIE només cal adjuntar-lo si no s’han pogut validar les dades per consulta interadministrativa i així ho indica el resguard de presentació de la sol·licitud.

– El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

De manera extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director/a o la persona titular del centre l’ha de valorar i deixar constància per escrit de la decisió adoptada.

4.2 Segons pertoqui, cal adjuntar la documentació que acredita el compliment dels criteris al·legats (vegeu l’apartat 5 d’aquest annex). En general, només cal presentar documentació acreditativa dels criteris si el Departament d’Educació no pot accedir a la informació corresponent mitjançant l’intercanvi electrònic de dades entre administracions. En aquest cas, es detallarà la informació a acreditar en el resguard de presentació de la sol·licitud.

Com s’accedeix a una plaça?

Si un centre rep més sol·licituds que places disponibles, els criteris de prioritat estableixen quin infant té preferència a partir d’un sistema de punts:

Els criteris de prioritaris són els següents:

 • Si el fill o filla que opta a la plaça té germans o germanes que ja estan estudiant al centre sol·licitat, s’obtenen 50 punts. Aquest és el criteri que suma més puntuació. Si l’infant està en situació d’acolliment familiar i els fills o les filles de la família acollidora estan escolaritzats en el centre, també obté aquesta puntuació.

Proximitat geogràfica del domicili habitual o del lloc de treball del pare o la mare a l’escola.

 • Quan el domicili habitual de la família es troba dins la zona educativa del centre escolar que es demana en primer lloc, se sumen 30 punts.
 • Quan la ubicació del lloc de feina del pare, la mare, el tutor o la tutora està dins la zona educativa del centre triat en primer lloc, se sumen 20 punts.
 • Quan el domicili familiar es troba dins del mateix municipi, però no dins de la zona educativa del centre que s’ha triat en primer lloc, se sumen 10 punts.

Podeu consultar quina és la zona educativa de cada centre a https://www.reus.cat/serveis/arees-escolars-de-proximitat abans de fer la sol·licitud de preinscripció. Cal tenir en compte que, dins del criteri de proximitat geogràfica, les puntuacions no se sumen entre si. Això vol dir que si el lloc de feina del pare o la mare està dins la zona educativa i el domicili habitual dins el mateix municipi, però no dins la zona educativa del centre, les dues puntuacions no es podran sumar.

 • Si la família percep la renda garantida de ciutadania, se sumen 10 punts.

Criteris complementaris:

Els criteri complementaris serveixen per desempatar i són:

 • Criteri del pare, mare o el tutor o tutora legal treballant al centre educatiu. Quan el pare, la mare o el tutor o tutora legal treballen al centre en el moment en què es presenta la sol·licitud de preinscripció, se sumen 10 punts.
 • Família nombrosa. Quan l’infant forma part d’una família nombrosa, se sumen 10 punts.
 • Família monoparental. Quan l’infant forma part d’una família monoparental, se sumen 10 punts.
 • Ser bessó o trigemin. Quan l’alumne o alumna hagi nascut en un part múltiple, se sumen 10 punts.
 • Quan l’alumne o alumna es troba en situació d’acolliment familiar, se sumen 10 punts.
 • Si algun membre de la família té una discapacitat, se sumen 15 punts. Quan el mateix infant, el pare o la mare, o bé algun germà o germana té una discapacitat igual o superior al 33 %.
 • Se sumen 10 punts si s’acredita la condició de víctima de violència de gènere o de terrorisme.

Un cop assignades les places, quan serà la matriculació?

Les dates per formalitzar la matrícula seran:

 • Període de matrícula per als alumnes preinscrits amb plaça assignada al segon cicle de l’educació infantil, a l’educació primària o al primer curs de l’ESO: del 20 al 27 de juny de 2022, ambdós inclosos.
 • Període de matrícula ordinària per als alumnes preinscrits amb plaça al segon, tercer i quart curs de l’ESO: del 4 al 8 de juliol de 2021, ambdós inclosos.

Per tal de formalitzar la matrícula, es podrà fer l’enviament de la documentació necessària a través d’un correu electrònic a l’escola o també es podrà fer presencialment a través de cites prèvies (més endavant ja es comunicarà el procediment per sol·licitar la cita prèvia).

CreaEscola Quality Certificate for Education Website