Català Español

Pastoral

Les escoles de La Salle opten per un model educatiu que creu en el valor transformador de l’Evangeli de Jesús.

La Salle Reus realitza la seva tasca evangelitzadora i pastoral atenta a les necessitats concretes de cada alumne del Centre per tal d’afavorir el seu creixement integral.

Aquesta tasca és responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i és assumida per tots els seus membres. L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la unificació de totes les iniciatives i propostes.

L’escola lasal·liana té el repte d’educar la competència espiritual des de diferents punts de vista. Es treballen tres eixos bàsics:

 • Educació en valors. A la llum de l’Evangeli, la Salle Reus desenvolupa en síntesi la responsabilitat, la justícia, la convivència, la creativitat, la transcendència i la interioritat.
 • Educació per a la utopia. En aquest marc, l’escola ha d’interpel·lar des de les pròpies opcions del alumnes a favor de la solidaritat i la justícia per contribuir a construir un món nou.
 • Educació per a la recerca. L’escola ha de generar preguntes a l’interior dels alumnes i els estimula a buscar respostes.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals com ara:

 • Els cinc minuts de reflexió del matí.
 • Les jornades de convivència les trobades entre les diferents escoles de La Salle.
 • Les celebracions de Nadal i Pasqua
 • Les campanyes de solidàries.
 • Activitats encaminades a l’educació de la interioritat (projecte HARA).

HARA: Educació per a la interioritat

El Projecte ‘HARA’ es treballa transversal a totes les etapes educatives i ens permet educar els nostres alumnes en la interioritat amb l’objectiu de que siguin capaços d’integrar el silenci en les seves vides, coneguin les pròpies emocions, siguin més reflexius i puguin fer una lectura més profunda de la realitat que els mogui cap al compromís.

Els continguts essencials de l’educació de la interioritat són el treball corporal, la integració emocional i l’obertura a la transcendència. A través de diverses dinàmiques, els joves aprenen a escoltar-se, a sentir el propi cos i a ser conscients de les pròpies emocions i sentiments. Accions que possibiliten l’obertura a la Transcendència.

Ensenyament Religiós Escolar

Les obres educatives La Salle aposten per un Ensenyament Religiós Escolar (ERE) de qualitat que ajudi als nostres alumnes en la seva maduració com a persones i en la fe com a cristians. Aquest ensenyament:

 • Ajuda a descobrir les arrels cristianes de la nostra cultura.
 • Té present la realitat multicultural i multireligiosa dels nostres destinataris i de la nostra societat.
 • Ofereix l’oportunitat d’adquirir una sòlida cultura religiosa
 • Proposa, invita i ajuda a descobrir la dimensió transcendent de la vida.
 • afavoreix que l'alumne descobreixi la figura de Jesús com a referent.
 • Possibilita el fet de viure l’experiència creient amb la resta de comunitat eclesial.

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa a Catalunya, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

La Fundació PROIDE (PROmoció i DEsenvolupament) va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació a Àfrica i Amèrica Llatina i promoure una educació transformadora a Catalunya.