Pastoral

Les escoles de La Salle opten per un model educatiu que creu en el valor transformador de l’Evangeli de Jesús.

La Salle Reus realitza la seva tasca evangelitzadora i pastoral atenta a les necessitats concretes de cada alumne del Centre per tal d’afavorir el seu creixement integral.

Aquesta tasca és responsabilitat de tota la Comunitat Educativa i és assumida per tots els seus membres. L’Equip Directiu vetlla per l’animació pastoral del Col·legi i delega en l’Equip de Pastoral la unificació de totes les iniciatives i propostes.

L’escola lasal·liana té el repte d’educar la competència espiritual des de diferents punts de vista. Es treballen tres eixos bàsics:

 • Educació en valors. A la llum de l’Evangeli, la Salle Reus desenvolupa en síntesi la responsabilitat, la justícia, la convivència, la creativitat, la transcendència i la interioritat.
 • Educació per a la utopia. En aquest marc, l’escola ha d’interpel·lar des de les pròpies opcions del alumnes a favor de la solidaritat i la justícia per contribuir a construir un món nou.
 • Educació per a la recerca. L’escola ha de generar preguntes a l’interior dels alumnes i els estimula a buscar respostes.

La programació de les activitats pastorals de l’escola s’estructura a partir de les orientacions donades des de l’equip d’animació pastoral del districte, que proposa anualment un valor a treballar, sobre el qual s’articulen els diferents objectius i activitats pastorals com ara:

 • Els cinc minuts de reflexió del matí.
 • Les jornades de convivència les trobades entre les diferents escoles de La Salle.
 • Les celebracions de Nadal i Pasqua
 • Les campanyes de solidàries.

Projecte Godly Play

A la nostra escola, igual que a altres centres La Salle o altres països com Alemanya, Bèlgica, Dinamarca, França, Canadà, EUA, Suècia, Noruega, etc, hem incorporat el mètode Godly Play dins la programació de Religió.

Es presenten a l'alumnat les històries de la Bíblia de manera imaginativa. Basant-se en elsprincipis Montessori aplicats a l'educació religiosa, combina i integra de forma natural els dos mitjans principals pels quals els nens i nenes adquireixen el coneixement del llenguatfe i el joc.

Ensenyament Religiós Escolar

Les obres educatives La Salle aposten per un Ensenyament Religiós Escolar (ERE) de qualitat que ajudi als nostres alumnes en la seva maduració com a persones i en la fe com a cristians. Aquest ensenyament:

 • Ajuda a descobrir les arrels cristianes de la nostra cultura.
 • Té present la realitat multicultural i multireligiosa dels nostres destinataris i de la nostra societat.
 • Ofereix l’oportunitat d’adquirir una sòlida cultura religiosa
 • Proposa, invita i ajuda a descobrir la dimensió transcendent de la vida.
 • afavoreix que l'alumne descobreixi la figura de Jesús com a referent.
 • Possibilita el fet de viure l’experiència creient amb la resta de comunitat eclesial.

Amb la finalitat de créixer com a educadors lasal·lians participem de diferents trobades en les quals podem compartir i créixer com a tals. Aquestes trobades estan organitzades bé pel sector de Catalunya, bé per la mateixa escola.

La Fundació Comtal és una organització no lucrativa que treballa a Catalunya, des de l’any 1994, perquè els infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat, així com les seves famílies, tinguin oportunitats de futur.

La Fundació PROIDE (PROmoció i DEsenvolupament) va néixer l’any 1992 després de 10 anys de treballs en camps de solidaritat a l’Àfrica amb l’objectiu de garantir el dret a l’educació a Àfrica i Amèrica Llatina i promoure una educació transformadora a Catalunya.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website