El projecte educatiu de La Salle

A La Salle tenim un estil pedagògic centrat en la persona i el seu desenvolupament humà i intel·lectual. El nostre projecte educatiu es basa en quatre pilars fonamentals:

Atenció personalitzada

Treballem en un entorn integrador en el qual atenem les necessitats particulars dels nostres alumnes. Disposem d’un Servei d’Orientació Psicopedagògica amb el qual atenem els infants, joves i famílies, a més d’oferir suport en altres modalitats com activitats lingüístiques, esportives o de lleure.

Estil pedagògic innovador

En constant anàlisi i renovació per part del nostre equip d’experts. Oferim un mètode propi que integra diversos programes i projectes pedagògics a la nostra oferta educativa. Potenciem i afavorim les capacitats dels nostres alumnes per encarar els seus objectius de futur.

Educació en valors

Proporcionem a les persones d'una formació integral a través de la responsabilitat, la justícia, la convivència, la transcendència i la interioritat. Formem els alumnes perquè esdevinguin ciutadans sensibles amb la interculturalitat i la diversitat, actuant amb una mentalitat oberta, crítica i compromesa amb la societat.

Tecnologia i emprenedoria

Són a elements transformadors de la realitat actual. Apostem per l’ús de les tecnologies per preparar els nostres alumnes per a l’eficiència, la creativitat, la iniciativa i la capacitat d’adaptació a nous entorns i reptes de futur.

El Nou Context d’Aprenentatge (NCA) és un marc pedagògic i pastoral, amb identitat pròpia, que presenta una proposta organitzativa, metodològica i avaluativa clara, que dona ple sentit a l’educació de la persona encarant de forma integral les seves dimensions emocional, cognitiva, corporal, social o espiritual, en el transcurs de les diferents etapes del seu desenvolupament. L’alumne es converteix en protagonista del seu propi aprenentatge.

Principis pedagògics del NCA

Interioritat

La vida interior és important, per això ens preocupem de desenvolupar la qualitat humana que uneixi espiritualitat i personalitat.

Ment, cos i moviment

Els espais i el moviment són essencials en el desenvolupament cognitiu. Trenquem amb l’aula tradicional, potenciant la creativitat i l’aprenentatge.

Construcció del pensament

El pensament es pot educar i l’escola ha de fomentar moments de reflexió individual i col·lectiva.

Conducta i activitat autoregulada

L’alumne genera hàbits d’aprenentatge autònom i l’escola ajuda a construir processos naturals i individuals d’aprenentatge com a experiència intransferible.

Dimensió social

Aprenem a ser respectuosos amb els altres i a enriquir-nos participant en les pràctiques socials i culturals

El Caràcter Propi recull els nostres principals trets d’identitat, on s’hi expressa la nostra voluntat de millorar la societat a través de l’educació i on s’hi recullen els principis que donen sentit a la nostra missió com a educadors i educadores. Pretén ser, sobretot, una invitació perquè tota la Comunitat Educativa se senti implicada en l’educació dels infants i els joves.

Una proposta de valors

La Comunitat Educativa estimula els alumnes perquè adoptin una actitud positiva, lliure i decidida davant la nostra proposta de valors, de manera que aconsegueixin orientar les seves vides amb sentit ple. Aquesta proposta es concreta en:

Responsabilitat

Ensenyem a prendre decisions que siguin coherents amb els propis valors i creences, conscients de la seva repercussió. Treballem la responsabilitat des el treball personal, la participació en la vida escolar, el desenvolupament d’hàbits d’ordre i de puntualitat…

Creativitat

Contribuïm al creixement personal dels infants i joves estimulant la seva capacitat de creació, ajuntant-los a tenir autonomía i iniciativa. Tot això és necessari per tenir un ampli camp de visió, flexibilitat de pensament i interès per a la construcció del projecte personal.

Convivència

A la nostra societat multicultural i multi religiosa, donem especial importància a aspectes com: el respecte a la diversitat, la participació, el creixement de l’amistat i l’estima a la pròpia cultura com a font d’enriquiment personal i de grup.

Justícia

Cuidem de manera especial que els alumnes i les alumnes aprenguin junts a prendre consciència de les injustícies socials i a comprometre’s a favor d’una societat més justa i fraterna. Volem insistir en la importància la gratuïtat i la solidariat per a millorar el nostre món.

Interioritat

L’educació per a la interioritat, en una societat com la nostra, ens duu a potenciar l’autoestima, l’expressió de les vivències i sentiments, la capacitat d’empatia, admiració, calma i silenci, el desig d’autenticitat, l’agraïment, la sinceritat i la reflexió.

Transcendència

Optem per un model educatiu obert a la transcendència, perquè creiem en el valor transformador de la fe i en el poder educatiu de l’Evangeli de Jesús, viscuts en la comunitat cristiana.

El caràcter propi dels centres La Salle recull la identitat, la missió i la línia pedagògica i pastoral de les escoles lasal·lianes.

L’escola lasal·liana té el repte d’educar la competència espiritual des de diferents punts de vista. Es treballen tres eixos bàsics:

  • Educació en valors
  • Educació per a la utopia
  • Educació per a la recerca

A La Salle Reus treballem en la investigació, elaboració i aplicació d’una sèrie de programes que amplien i complementen la nostra oferta educativa.

Treballem per projectes per estimular l’aprenentatge actiu dels alumnes i convertir-los en els veritables protagonistes de la seva educació.

Utilitzem programes innovadors per desenvolupar i estimular les intel·ligències de l’alumne.

Prioritzem el treball per projectes, el treball cooperatiu i l’aprenentatge-servei.

A La Salle Reus disposem d’una oferta educativa variada per a satisfer les necessitats educatives de cada alumnes, respectant els diferents ritmes d’aprenentatge i potenciant l’aprenentatge significatiu.

Donem resposta a les necessitats individuals dels nostres alumnes oferint-los una atenció especialitzada mitjançant grups de suport, reforç i a les altes capacitats.

També disposem d’un Departament de Coordinació Psicopedagògica, on articulem funcions relacionades amb una oferta curricular adaptada i diversificada, a més d’oferir atenció individualitzada als alumnes i a les famílies en temes pedagògics.

L’1 de desembre del 2018 La Salle Reus va rebre la distinció d’Escola Verda.

Per formar part d’aquesta xarxa de centres, des de La Salle Reus es van afrontar, a través de l’educació per a la sostenibilitat, un canvi qualitatiu en el projecte educatiu, que va significar replantejar-se àmpliament el treball educatiu i l’organització del centre.

Algunes de les accions mediambientals que funcionen a l’escola són:

  • El Comitè ambiental
  • L’Escamot Verd, format per alumnes d’ESO
  • La Bústia Verda, perquè pares i alumnes hi puguin fer suggeriments
  • Es promou l’ús de carmanyoles i de boc’n’rolls
  • A les classes, s’incentiva la recollida selectiva de paper, envasos, piles i taps de plàstic

CreaEscola Quality Certificate for Education Website