Educació primària

Volem que els nostres alumnes siguin competents a l’hora de resoldre els reptes que pot presentar una societat tant canviant com la nostra.

L’educació primària és una etapa de l’educació bàsica amb una durada de sis cursos que té com a finalitat proporcionar a tots els alumnes els elements necessaris que els permetin l’adquisició de les competències bàsiques, desenvolupant les seves capacitats per assolir l’èxit escolar. Aquesta etapa proporciona als infants una educació que els permet assegurar el seu desenvolupament personal i posar les bases d’una formació fonamentada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu: conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que li permetin arrelar-se al país, i poder participar en la construcció d’un món millor així com continuar aprenent al llarg de la vida.  

Treballem amb un estil pedagògic centrat en l’alumne tenint cura del seu desenvolupament humà i intel·lectual, seguint el currículum marcat pel Departament d’Educació de la Generalitat i amb una atenció especial a la diversitat. El treball cooperatiu i en grup és prioritari. La proximitat de cada un dels educadors, amb la tutoria individual i en grup, amb els alumnes, permet incidir eficaçment en les característiques i situacions personals. 

Continguts clau

Hem de tenir present que el món està canviant constantment i l’educació necessita adaptar-se. Per això a La Salle hem creat NCA (Nou Context d’Aprenentatge) una innovadora forma de pedagogia que pretén formar els infants desenvolupant els seus talents i fent-los competents per a construir el seu propi futur. Fomentant la implicació i el compromís amb l’entorn, l’autoconeixement, la responsabilitat, la col·laboració i la participació de les famílies.

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Primària

 • Acollida
  És el moment d’experiència que prepara l’alumnat per al futur.
 • Seminari
  És el moment on es produeix la trobada entre persona i coneixement, on cap el contingut curricular. És l’espai del SABER.
 • Taller
  És el moment en el qual l’alumnat es construeix a ell mateix i és protagonista del seu aprenentatge. És l’espai del SER.
 • Projecte
  És el moment on l’alumnat treballa transversalment tots els principis NCA, aprenent de l’experiència. És l’espai del FER.
 • Tancament
  És el moment de l’avaluació, la reflexió i la celebració del que s’ha viscut.

Programes pedagògics propis de Primària

Robòtica

La Salle Reus té implantat l’aprenentatge de la robòtica a les tres etapes educatives, infantil, primària i secundària amb mestres i professors formats gràcies a la col·laboració del Campus de la Universitat Ramon Llull (URL) de Barcelona La Salle i amb EduEnginy.

El projecte s’inicia a infantil a través de l’espai MAKER de l’NCA que té l’objectiu d’iniciar l’alumnat al llenguatge computacional fent construccions, minimons, programació i orientació espacial gràcies al KIBO. A primària iniciem el treball amb el CODE,  l’Scrath i, Lego WeDo i Microbit (Wonder).

Atenció a la diversitat

El curs 2019/2020, seguint amb l’aposta per atendre la diversitat, s’ha introduït una nova eina de treball: activitats Snappets que permeten atendre els diversos ritmes d’aprenentatge, atenent la diversitat de nivells a l'aula, es detecten i tracten les necessitats educatives individuals i es promou la interacció col·laborativa: els nens s'ajuden entre ells i aprenen dels seus errors.

Per altra banda, amb l’ Associació Asperger–TEA del Camp de Tarragona (Aspercamp) s’ha iniciat el programa Patis Actius. L’objectiu principal del qual és convertir els temps d’esbarjo en una estona lúdica e inclusiva a la neuro-diversitat.

Escola multilingüe

Creiem en la immersió lingüística com a element de cohesió social, amb el català com a llengua vehicular, i apostem per la promoció de la llengua anglesa en totes les etapes educatives, impartint quatre hores setmanals en anglès.

Així mateix l’escola ofereix la possibilitat d’examinar-se en el propi centre dels Cambridge Young Learners Exams (Starters, Movers and Flyers).

Adaptats a les noves tecnologies

Som un centre tecnològicament equipat i en el que posem la tecnologia al servei del procés d’aprenentatge del nostre alumnat. Disposem de PDI’s a totes les aules, aules d’informàtica, snappets i disponibilitat de portàtils (molt important per poder fer recerca i consulta en el treball de projectes i/o les matèries).

Som Escola Verda

Les Escoles Verdes és un projecte del Departament de Medi Ambient en el que s’integren aquelles escoles que han elaborat un Programa d’acció dins l’àmbit escolar per tal d’afavorir una bona actitud davant el medi ambient.

La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes mediambientals per tal d’afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn.

Treball en equip del professorat

Els mestres estan organitzats en nivells educatius i compten amb reunions de nivell i secció per poder organitzar millor els continguts, activitats i objectius comuns.

També es dóna atenció a través d’entrevistes i reunions personals als pares/mares dels/les alumnes per a fer un bon seguiment: reunions de pares d’inici de curs, de pares delegats de classe, entrevistes amb tutors i especialistes…

Una escola oberta

Volem que l’aprenentatge sigui actiu, per això els alumnes tenen contacte directe amb la realitat que els envolta. Fan sortides trimestrals que combinen l’aprenentatge, amb el lleure i la convivència i també treballen la integració amb la ciutat, amb visites a llocs emblemàtics i la participació en múltiples iniciatives ciutadanes de caire cultural i lúdic.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website