Educació infantil

Entenem l’aprenentatge com un mitjà que ha de permetre conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat per esdevenir significatiu, on l’alumne és l’agent actiu del seu propi procés d’ensenyament i aprenentatge. El nen i la nena són el centre de tota l’acció educativa.

El curs 2021/2022 va entrar en vigor a les aules d'Educació Infantil el Nou Context d’Aprenentatge (NCA), una innovadora proposta metodològica basada en diferents moments d’aprenentatge.

Es tracta d'un marc de referència basat en l’aprenentatge competencial, experiencial, transversal, instrumental, social, adaptatiu i, al mateix temps, contextualitzat en cada una de les obres educatives de La Salle.

L’Educació Infantil és part de la base educativa del nostre centre. Som una escola de tres línies on els alumnes poden iniciar els seus estudis a P3. Les edats d’aquest alumnat van des dels 2-3 fins als 5-6 anys durant el segon cicle d’Educació Infantil, que abasta tres cursos: I3, I4 i I5.

Cada cicle educatiu es caracteritza per uns trets específics de vital importància. Així doncs, el segon cicle d’Educació Infantil dóna més rellevància als hàbits i l’inici de la lecto-escriptura.

Aquesta etapa educativa compta amb un Cap d’Estudis (responsable de coordinar i impulsar les activitats i organització dels alumnes d’Infantil i Primària) i també una coordinadora per al segon cicle d’Educació Infantil.

Moments d’aprenentatge NCA a Educació Infantil

 • Acollida
  Es contempla com un moment de serenor, de reflexió, d’escolta, de comunitat i, alhora, d’interioritat. Durant l’estona d’acollida, un cop a l’aula, a l’etapa d’infantil s’hi treballen especialment les rutines, és a dir, tot el relacionat amb activitats com la benvinguda a nivell individual i grupal.
 • Projecte
  Estan dissenyats per tal de ser àmbits d’experiència, basats en el moviment físic i mental de l’alumnat, fent-los protagonistes actius del seu coneixement i garantir processos cognitius superiors, provocant recerca, anàlisi, reflexió, aplicació de l’après en altres contextos.
  N’hi ha un total de sis, dos per trimestre.
 • Entorn de nivell
  Aquest moment està estretament relacionat amb el camp del saber i es treballen de manera individual dins d’una dinàmica cooperativa, a través de les parelles d’aprenentatge. Cooperatiu. Les propostes que es treballen als entorns de nivell són significatives i funcionals, és a dir, tenen a veure amb la realitat propera dels infants.
  Hi ha un total de 7 entorns de nivell: comunicació i llenguatge, raonament lògic, ensenyament religiós, gestió emocional, anglès, desenvolupament psicomotor i identitat cultural.
 • Entorn entre nivell
  Els entorns internivells estan relacionats amb els camps del saber ser. Són agrupacions verticals de l’alumnat, és a dir, un grup heterogeni on hi ha el mateix nombre d’alumnes de 3, 4 i 5 anys.
  N’hi ha un total de sis: expressió musical, expressió plàstica, saludable, expressió oral i comunicativa, expressió creativa i maker.
 • Tancament
  Treballem la reflexió del que hem fet. Moment per revisar, avaluar, celebrar i acomiadar-nos.

Programes pedagògics propis d’Infantil

Robòtica

Durant el curs 2017/2018, La Salle Reus va incorporar la robòtica entre les activitats curriculars que desenvolupen els nens i nenes d'I3, I4 iI5. Els alumnes treballen a través de l’espai MAKER de l’NCA que té l’objectiu d’iniciar als alumnes al llenguatge computacional fent construccions, minimons, programació i orientació espacial gràcies al KIBO, un kit robòtic dissenyat per nens de 4 a 7 anys que permet programació tangible, sense ordinador, i sense necessitat de comprensió lectora.

Escola multilingüe

Creiem en la immersió lingüística com a element de cohesió social, amb el català com a llengua vehicular, i apostem per la promoció de la llengua anglesa en totes les etapes educatives, impartint tres hores i mitja setmanals en anglès. Dins d’aquest apartat, cal destacar el fet de comptar al llarg de tot el curs amb auxiliars de conversa anglesos dintre de l’horari obligatori en tots els nivells educatius, inclosos el d’Educació Infantil, que ajuden a aconseguir un bon nivell competencial de la llengua anglesa.

Natació

Durant el curs 2019/2020, La Salle Reus ha incorporat la natació com a activitat curricular opcional entre l’alumnat de P5. Així doncs, una tarda a la setmana, els nens i nenes es desplacen fins a una piscina propera al centre on fan una hora de natació amb monitor.

Som Escola Verda

Les Escoles Verdes és un projecte del Departament de Medi Ambient en el que s’integren aquelles escoles que han elaborat un Programa d’acció dins l’àmbit escolar per tal d’afavorir una bona actitud davant el medi ambient. La nostra escola sempre ha treballat diferents aspectes mediambientals per tal d’afavorir una actitud responsable i respectuosa amb el medi natural i el nostre entorn.

Treball en equip del professorat

Els mestres estan organitzats en nivells educatius i compten amb reunions de nivell i secció per poder organitzar millor els continguts, activitats i objectius comuns.

També es dóna atenció a través d’entrevistes i reunions personals als pares/mares dels/les alumnes per a fer un bon seguiment: reunions de pares d’inici de curs, de pares delegats de classe, entrevistes amb tutors i especialistes…

Una escola oberta

Volem que l’aprenentatge sigui actiu, per això els alumnes tenen contacte directe amb la realitat que els envolta. Fan sortides trimestrals que combinen l’aprenentatge, amb el lleure i la convivència i també treballen la integració amb la ciutat, amb visites a llocs emblemàtics i la participació en múltiples iniciatives ciutadanes de caire cultural i lúdic.

Instal·lacions

L’etapa d’Educació Infantil disposa d’un pavelló propi amb una zona de pati destinada únicament als nens i nenes que estan cursant aquesta etapa. En total, dóna servei a 225 alumnes.

Totes les classes estan perfectament equipades amb lavabos i vàters. A banda, l’edifici també disposa de:

 • Una aula d’informàtica amb 28 ordinadors amb teclats adaptats a l’edat, que és una de les sales on s’imparteixen les classes d’anglès.
 • Una aula de racons, on es treballen les 8 intel·ligències múltiples.
 • Una aula de psicomotricitat.
CreaEscola Quality Certificate for Education Website