Oferta educativa

Educació infantil

Entenem l’aprenentatge com un mitjà que ha de permetre conèixer, interpretar, utilitzar i valorar la realitat per esdevenir significatiu, on l’alumne és l’agent actiu del seu propi procés d’ensenyament i aprenentatge. El nen i la nena són el centre de tota l’acció educativa.

L’Educació Infantil és part de la base educativa del nostre centre. Som una escola de tres línies on els alumnes poden iniciar els seus estudis a P3. Les edats d’aquest alumnat van des dels 2-3 fins als 5-6 anys durant el segon cicle d’Educació Infantil, que abasta tres cursos: P3, P4 i P5.

Cada cicle educatiu es caracteritza per uns trets específics de vital importància. Així doncs, el segon cicle d’Educació Infantil dóna més rellevància als hàbits i l’inici de la lecto-escriptura.

Aquesta etapa educativa compta amb un Cap d’Estudis (responsable de coordinar i impulsar les activitats i organització dels alumnes d’Infantil i Primària) i també una coordinadora per al segon cicle d’Educació Infantil.

Tens dubtes sobre el funcionament de l'Educació Infantil a La Salle Reus? Consulta l'apartat de preguntes freqüents.

Programes pedagògics propis d’Infantil

Innovació pedagògica

Els alumnes comencen a treballar per projectes, de manera cooperativa, tenint present les intel·ligències múltiples i la interioritat amb el programa HARA. Tots els nivells educatius estan lligats coherentment amb el Programa DESTÍ, programa propi dels centres La Salle. Aquest programa conté uns subprogrames que durant el segon cicle d’Educació Infantil són: Xarxes neuronals, Sensor, Òptimis, Mapping, Circuits i Crea.

Escola multilingüe

Creiem en la immersió lingüística com a element de cohesió social, amb el català com a llengua vehicular, i apostem per la promoció de la llengua anglesa en totes les etapes educatives, impartint tres hores i mitja setmanals en anglès. Dins d’aquest apartat, cal destacar el fet de comptar al llarg de tot el curs amb auxiliars de conversa anglesos dintre de l’horari obligatori en tots els nivells educatius, inclosos el d’Educació Infantil, que ajuden a aconseguir un bon nivell competencial de la llengua anglesa.

Robòtica

Durant el curs 2017/2018, La Salle Reus va incorporar la robòtica entre les activitats curriculars que desenvolupen els nens i nenes de P5. Els alumnes treballen amb el robot KIBO, un kit robòtic dissenyat per nens de 4 a 7 anys que permet programació tangible, sense ordinador, i sense necessitat de comprensió lectora.

Natació

Durant el curs 2019/2020, La Salle Reus ha incorporat la natació com a activitat curricular entre l’alumnat de P5. Així doncs, una tarda a la setmana, els nens i nenes es desplacen fins a una piscina propera al centre on fan una hora de natació amb monitor.

Avaluació

L’avaluació de l’alumnat és contínua i global. A banda dels informes oficials marcats per la normativa vigent, el centre ofereix a les famílies dos informes anuals, un al febrer i un altre al juny, on es contemplen aspectes personals i de relació, que complementen els aspectes pròpiament de contingut.

Treball en equip del professorat

Els mestres estan organitzats en nivells educatius i compten amb reunions de nivell i secció per poder organitzar millor els continguts, activitats i objectius comuns.

També es dóna atenció a través d’entrevistes i reunions personals als pares/mares dels/les alumnes per a fer un bon seguiment: reunions de pares d’inici de curs, de pares delegats de classe, entrevistes amb tutors i especialistes…

Una escola oberta

Volem que l’aprenentatge sigui actiu, per això els alumnes tenen contacte directe amb la realitat que els envolta. Fan sortides trimestrals que combinen l’aprenentatge, amb el lleure i la convivència i també treballen la integració amb la ciutat, amb visites a llocs emblemàtics i la participació en múltiples iniciatives ciutadanes de caire cultural i lúdic.

Instal·lacions

L’etapa d’Educació Infantil disposa d’un pavelló propi amb una zona de pati destinada únicament als nens i nenes que estan cursant aquesta etapa. En total, dóna servei a 225 alumnes.

Totes les classes estan perfectament equipades amb lavabos i vàters. A banda, l’edifici també disposa de:

  • Una aula d’informàtica amb 28 ordinadors amb teclats adaptats a l’edat, que és una de les sales on s’imparteixen les classes d’anglès.
  • Una aula de racons, on es treballen les 8 intel·ligències múltiples.
  • Una aula de psicomotricitat.