Educació secundària

A l’ESO tenim com a objectiu que els nois i noies actuin de forma responsable i adquireixin les capacitats intel·lectuals i els coneixements necessaris perquè es puguin desenvolupar integralment com a persones.

L’etapa d’Educació Secundària Obligatòria comprèn quatre cursos acadèmics que van dels 12 als 16 anys. La finalitat d’aquesta etapa és transmetre als alumnes els elements bàsics de la cultura, especialment en els seus aspectes científic, tecnològic, humanístic i artístic. Durant els cursos de secundària, es consoliden els hàbits d’estudi i de treball, s’afavoreixen l’aprenentatge autònom i el desenvolupament de les capacitats de l’alumnat, i s’ensenya i acompanya els joves a escollir les opcions adequades de cara els seus futurs estudis i a la seva posterior incorporació als estudis post-obligatoris.

Nou Context d’Aprenentatge (NCA)

A 1r i 2n d’ESO aquest curs s’ha implantat el Nou Context d’Aprenentatge.

En l’NCA:

  • L’alumne és el protagonista del seu propi aprenentatge, des d’una proposta experiencial i competencial.
  • Basat en un model d’aprenentatge connectat, de construcció pedagògica del ser, i on el context i els espais són essencials.
  • L’objectiu és, a més a més d’adquirir habilitats curriculars, interioritzar altres habilitats necessàries pel desenvolupament personal.

Es divideix el temps lectiu en dos moments diferents que s’alternen cada 15 dies:

Les internarratives aglutinen saber conceptuals i es desenvolupen fonamentalment en forma de seminari.

Són espais d’aprenentatge on cada àrea treballa de forma independent els continguts d'aprenentatge que li són propis. Es garanteix així l’adquisició dels continguts bàsics i essencials, tant conceptuals com procedimentals.

Les narratives d’aprenentatge permeten un aprenentatge interdisciplinari treballant des de tots els àmbits, especialment el projecte.

Són un forma d'organitzar l'aula, el temps i els continguts del currículum. Des d'un treball interdisciplinari enfocat en el projecte, afavorim un aprenentatge integral i integrat.

El curs 2024-2025, el projecte NCA s’implantarà a 3r d’ESO.

A l’ESO, a La Salle Reus ens avalen els excel·lents resultats en les competències bàsiques, l’elevat percentatge de promoció i titulació dels alumnes i la satisfacció dels alumnes de pertànyer a la nostra escola. Tot això és fruit de:

  • El bon clima de treball a les nostres aules.
  • L’ordre i disciplina que ens caracteritza.
  • L’ús racional de les noves tecnologies.
  • L’atenció personalitzada als alumnes.
  • L’acció tutorial, el contacte dels professors amb les famílies i el seguiment curós del rendiment acadèmic.

Idiomes

L’anglès continua essent la primera llengua estrangera. A l’ESO s’imparteixen les matèries complementàries en anglès: Computer Talk, i Use of English.

Els alumnes de 1r d’ESO que tinguin bon domini de l’anglès poden cursar l’alemany com a segona llengua estrangera i cursar-la fins a 4t d’ESO.

Altres informacions

Horari

L’horari de classe és de dilluns a divendres de 8:00 h. a 13:05 h. i de 15:00 h. a 17:00 h.

Els dimecres i els divendres, a la tarda, els alumnes no tenen classe i acaben a les 14:00 h.

Immersió lingüística

L’escola posa a disposició dels alumnes la possibilitat de fer una estada trimestral d’immersió lingüística a Irlanda o Canadà per millorar l’aprenentatge dels idiomes estrangers que cursa i també créixer com a persona.

A 3r d’ESO es realitza una estada lingüística d’una setmana a Irlanda.

Acompanyament i assessorament

El tutor o tutora fa un acompanyament a l’alumne i a la família a partir de diverses entrevistes al llarg del curs escolar. La coordinadora pedagògica fa seguiment psicopedagògic als alumnes que ho necessiten i orienten als professors per adaptar l’aprenentatge a cada necessitat. El seguiment dels alumnes és constant per poder treure el seu millor rendiment.

Competència digital

Tots els alumnes de secundària treballen amb el seu portàtil com una eina més per accedir a fonts d’informació diversa i poder transformar-la en coneixement d’una manera creativa. Així els alumnes milloren exponencialment la seva competència digital des de la responsabilitat personal i ciutadana i la cura de la seva identitat digital. No obstant no deixem de banda altres estratègies més tradicionals com escriure a mà, que també considerem necessari en el tram de formació obligatòria.

FAIG

Forma part del programa d’innovació DESTÍ. El projecte dona l’oportunitat perquè l’alumne se senti protagonista dels seus propis aprenentatges. Permet aprendre a treballar en equip, de forma cooperativa i responsable. Potencia la creativitat i la capacitat de reflexió, a través del desenvolupament d’un projecte interdisciplinari.

A 1r i 2n d’ESO, el projecte FAIG està inclòs en una narrativa.

A 3r d’ESO, es treballa l’emprenedoria i a 4t d’ESO es realitza l’Aprenentatge-Servei. L’APS és una proposta educativa que combina processos d’aprenentatge i de servei a la comunitat en un sol projecte ben articulat en el qual els participants es formen tot treballant sobre necessitats reals de l’entorn amb l’objectiu de millorar-lo.

Batxillerat dual

A partir de 2n d’ESO, l’alumnat pot començar a cursar les primeres matèries del Batxillerat Dual

Programes innovadors

A Secundària continua el Programa DESTI amb el Programa FAIG de treball d’investigació cooperatiu. Es tracta d’un sistema de resolució de problemes segons el mètode IDEAR (Identificar, Definir, Examinar, Actuar, Resultats), que utilitza diverses tècniques de gestió de la informació: boxes, six&six, DAFO, mindmaps, Ishikawa, etc.

Els projectes FAIG que realitzem són: Descobrim Reus (1r), Robòtica (2n), Emprenedoria en anglès (3r) i Aprenentatge i servei comunitari (4t).

A banda, també segueix el Programa HARA d’interioritat i es potencien les activitats de lleure, com ara sortides trimestrals o els intercanvis, perquè tenim clar que el procés de formació de les persones no es desenvolupa només a classe.

Aposta per l’emprenedoria

L’emprenedoria és un dels pilars bàsics del nostre centre, i en aquesta línia oferim matèries optatives d’iniciació i d’ampliació per als joves amb esperit emprenedor, com també projectes relacionats amb aquest àmbit.

Un col·legi de ciutat

La Salle Reus és un centre educatiu arrelat a la ciutat i és molt habitual que els seus alumnes participin en les activitats pròpies organitzades a Reus com ara Sant Jordi, Santa Cecília, actes de Nadal…

CreaEscola Quality Certificate for Education Website