Batxillerat

El Batxillerat és una etapa educativa postobligatòria que facilita l’accés a la Universitat i a Cicles Formatius de Grau Superior. A La Salle Reus s’hi poden cursar dos Batxillerats diferents amb quatre itineraris: Batxillerat de Ciències i Tecnologia i Batxillerat d’Humanitats i Ciències Socials.

El Batxillerat és un dels ensenyaments de l’Educació Secundària Postobligatòria i està constituït per un cicle de dos cursos acadèmics. Aquesta etapa de formació acadèmica es cursa convencionalment entre els 16 i els 18 anys, però és oberta a persones de qualsevol edat. El Batxillerat prepara l’alumnat per a la seva incorporació a estudis posteriors, tant professionals com universitaris, i per a l’accés al món laboral.

Currículum

El currículum és el conjunt d’ensenyaments que l’alumne ha d’assolir al llarg de tot el procés d’aprenentatge del Batxillerat. El currículum es divideix en dues grans parts:

  • El currículum comú, que està format per les matèries comunes que cursen tots els alumnes.
  • El currículum diversificat, que està format per les matèries de modalitat i les matèries optatives i el treball de recerca, triades pels alumnes.

Pel que fa al currículum diversificat, els estudis de Batxillerat ofereixen tres modalitats, de les quals el nostre centre ofereix la modalitat de Ciències i Tecnologia i la modalitat de Humanitats i Ciències Socials.

Modalitat de Ciències i Tecnologia

La modalitat de Ciències i Tecnologia s’adreça a l’alumnat interessat per les ciències experimentals, les matemàtiques, els estudis relacionats amb continguts científico-sanitaris i el món dels processos tecnològics i dels materials, instruments, aparells i màquines que s’utilitzen en la producció de béns i serveis.

Modalitat d’Humanitats i Ciències Socials

La modalitat d’Humanitats i Ciències Socials s’adreça a l’alumnat amb inquietuds relacionades amb els estudis lingüístics i literaris, la filosofia, les manifestacions culturals, les ciències socials, jurídiques, polítiques i econòmiques, la gestió i l’administració pública, la comunicació, les relacions públiques, la publicitat, el turisme i altres serveis d’oci.

Compromesos amb l’anglès

Immersos amb el compromís amb l’aprenentatge de l’anglès que ha fet l’escola en el seu conjunt, els alumnes de Batxillerat disposen d’hores de conversa amb professors natius per potenciar la competència oral de la llengua. Treballem per aconseguir que cada vegada més alumnes en finalitzar 2n de Batxillerat hagin aconseguit el certificat B2 del Marc Comú de Referència Europeu (First Certificate), que és el certificat que es demana en acabar un grau universitari.

Orientació i seguiment

Convençuts que la clau de l’èxit és l’acompanyament, fem un seguiment continuat de l’alumnat en el seu procés d’ensenyament-aprenentatge, proporcionem estratègies de millora del seu rendiment acadèmic i els ensenyem a afrontar els seus èxits i fracassos per tal de motivar-los a treballar pel seu èxit personal i, per tant, assolir uns bons resultats acadèmics.

Planter d’investigadors

A La Salle Reus donem molta rellevància als treballs de recerca. Considerem que són una gran eina per iniciar els alumnes en una metodologia d’investigació i aprenentatge que hauran d’afrontar en estudis posteriors. Una bona elecció del tema i una bona orientació tutorial durant el procés són garanties d’èxit per obtenir una bona qualificació.

L’aposta del centre per la recerca ens ha fet mereixedors de nombrosos premis i reconeixements cada curs en diversos certàmens convocats per institucions públiques i privades.

Distincions, premis i reconeixements

A banda d’aconseguir notes brillants, és habitual que molts alumnes de La Salle Reus rebin distincions, premis i reconeixements d’institucions alienes a l’escola: distincions a alumnes amb les notes de selectivitat més altes de Catalunya, campions de l’olimpíada d’Economia, premis a diversos treballs de recerca, entre altres.


El gener 2023 quatre alumnes de Batxillerat han guanyat el certamen 'Bona gent' organitzat pel Diari de Tarragona.

Model d’èxit

Atenent als resultats que obtenim any rere any, podem assegurar que, gràcies al treball abnegat dels nostres professors, a l’estructura organitzativa i a l’esforç dels estudiants, hem aconseguit la fórmula per minimitzar el fracàs escolar i obtenir uns resultats espectaculars:

95% d’alumnes aproven el Batxillerat en dos anys

100% d’aprovats a les PAU

90% d’alumnes entra a la universitat amb la primera opció escollida.

CreaEscola Quality Certificate for Education Website