Convocatòria d’ajuts de menjador per al proper curs 2020/2021

El dijous 25 de juny s’ha publicat al BOP la convocatòria d’ajuts de menjador per al proper curs 20-21. El termini per poder presentar les sol·licituds és des de l’endemà de la publicació i durant 15 dies hàbils, per tant les dates de presentació seran del 26 de juny al 17 de juliol ambdós inclosos.

Les bases de la Generalitat

Les bases de l’Ajuntament de Reus inclouen els requisits, detallats a continuació, inclosos en les bases de la Generalitat.

Podrà sol·licitar l’ajut de menjador escolar l’alumnat que reuneixi els requisits següents:

 • Estar matriculat/da en un centre educatiu d’ensenyament obligatori i de segon cicle d’educació infantil, sufragats amb fons públics, durant el curs corresponent a la convocatòria.
 • No tenir el servei de menjador amb caràcter gratuït.
 • No estar en acolliment residencial.
 • Fer ús del servei de menjador escolar.

Criteris per a l’atorgament dels ajuts:

 • Càlcul de la renda familiar.
 • Valoració de situacions específiques de la unitat familiar.

Enguany, per optar als ajuts es preveuen dos procediments de sol·licitud: abreujat i ordinari. Com a novetat, s’ha activat el procediment abreujat. Adreçat a les persones sol·licitants d’ajut individual de menjador del curs passat i que no hagin sofert cap modificació en la composició de la seva unitat familiar, dels fills/es pels quals sol·liciten la subvenció, ni en la documentació presentada a la convocatòria pel curs escolar 2019-20 i que compleixin els requisits fixats pel Departament d’Educació per aquest pròxim curs 2020-2021. En aquest cas caldrà signar remotament el document que se’ls hi facilitarà  amb el model abreujat de sol·licitud i ratificant la validesa de les autoritzacions presentades el curs anterior per al curs 2020-2021. Es recomana a les famílies sol·licitants del curs anterior que esperin a rebre email o SMS per poder fer el tràmit abreujat amb signatura remota o telemàtic i deixar el canal presencial per aquelles persones que realment només ho poden tramitar per aquest sistema.

El model ordinari està adreçat a les situacions següents:

 • Noves sol·licituds (alumnat que no va sol·licitar l’ajut el curs passat). 
 • Famílies on han canviat els membres de la unitat familiar respecte al curs passat (nou/va fill/a, separació, defunció, emancipació…).
 • Famílies on han variat els fills/es pels quals es vol sol·licitar l’ajut

Com a excepció, fora del termini de presentació, es contemplen les causes sobrevingudes següents:

 • Alumnat de nova matriculació.
 • Casos derivats des dels Serveis Socials, degudament motivats, amb informe social.
 • Unitats familiars amb situació econòmica greument afectada per causes de força major i degudament justificada documentalment.

Les famílies que tinguin concedit l’ajut assumiran el pagament de la diferència entre l’ajut i l’import del menjador, compromís que adquireixen mitjançant la signatura de la sol·licitud. Abonaran la diferència directament al centre escolar on assisteix el seu fill o la seva filla o a l’entitat que gestioni el servei de menjador.

IMPORTANT: TRAMITACIÓ DE LES SOL·LICITUDS

La sol·licitud abreujada es podrà realitzar mitjançant dos sistemes:

 • Les famílies que van sol·licitar l’ajut el curs 2019/2020 i de les quals la Regidoria de Benestar Social de Reus té el seu correu electrònic i i el seu número de telèfon mòbil, rebran un email per accedir a realitzar el tràmit on podran confirmar les seves dades amb signatura remota.
 • Les famílies que van sol·licitar l’ajut el curs 2019/2020 i de les quals la Regidoria de Benestar Social de Reus només té el seu correu electrònic o  el seu número de telèfon mòbil, rebran un email o  SMS amb l’enllaç del procediment abreujat que hi ha a reus.cat, en què s’explica com funciona i els passos que s’han de seguir per fer aquest tràmit. S’han de contestar unes preguntes per tal de determinar si es pot presentar la sol·licitud per aquesta via i, en cas contrari, s’indica l’enllaç de la sol·licitud del model ordinari.
 • Les sol·licituds de les famílies que no van sol·licitar l’ajut el curs passat o en les quals hi ha hagut canvis en la unitat familiar, es tramitaran de manera preferent per mitjans telemàtics en aquest enllaç i amb certificat digital.

També hi haurà disponibilitat de tramitar l’ajut amb cita prèvia presencial o cita telefònica. Cal prioritzar en la mida del possible la tramitació telemàtica.

Trobareu tota la informació al banner que hi ha a la pàgina web de l’Ajuntament de Reus, on també hi ha tutorials i vídeos de com obtenir idCAT mòbil i com presentar la sol·licitud abreujada o ordinària pas a pas.